EVS

Evropska prostovoljna služba in ERASMUS +

 

Evropska prostovoljna služba (EVS – European Voluntary Service) je del programa Evropske komisijeDirektorata za izobraževanje in kulturoERASMUS+ MLADI V AKCIJI, ki je namenjen mladim. Izvajanje programa ERASMUS+ temelji na Uredbi Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi programa »ERASMUS+«, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Novi program Erasmus+ združuje vse dosedanje programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).

Namen EVS-a je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj. Velik poudarek je tudi na ozaveščanju mladih, da so evropski državljani, in na spodbujanju njihovega dejavnega sodelovanja v civilno-družbenem življenju in sistemu predstavniške demokracije. V vsaki državi članici obstajajo nacionalne agencije, ki koordinirajo program. V Sloveniji je to Nacionalna agencija Zavod MOVIT NA MLADINA s sedežem v Ljubljani.

 

Komu je namenjena?

 

EVS je projekt, ki vsem mladim med 17. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljci in prostovoljke v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev in s tem izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju. O tem jim EVS projekt omogoča razvijanje socialnih veščin in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

 

V mladinskem centru na Rakovniku smo od leta 2011 akreditirani kot gostiteljska in pošiljateljska organizacija. Tako lahko pošiljamo naše mlade na različne konce sveta, seveda pa je to tudi priložnost, da tudi gostimo prostovoljce in tujine. Preko tega programa smo v mladinskem centru gostili

 

 

Poleg tega smo:

 • v letu 2014 omogočili izkušnjo EVS prostovoljki Mariji, ki se je odpravila v Avstrijo.
 • v letu 2016 omogočili mladinsko izmenjavo dvema našima prostovljkama (Niki in Evi).

 

Zakaj EVS na Rakovniku?

 

Za vključitev v Evropski projekt smo se odločili, ker se zavedamo, da je tudi obseg kakovostnega mednarodnega delovanja kriterij kakovosti neke organizacije in predvsem zaradi dvojne koristi, ki ju prinaša. In sicer; najprej je tu korist mladega človeka, ki ga sprejmemo v svoj prostor; kar pomeni, da ga opremimo s ključnimi kompetencami. Posameznik je aktivno vključen v program neformalnega učenja, ki deluje popolnoma na prostovoljni ravni in spodbuja osebni in socialni razvoj udeleženca.  V naših programih se tako zavzemamo za:

 

 • t.i. priložnostno učenje, kjer gre predvsem za to, da se naši člani preko različnih aktivnosti (prostočasne aktivnosti, organiziranje dogodkov in izpeljava, vodenje skupin in povezovanje nepovezanih mladih,itd.) razvijajo in si pridobivajo kompetence tako na osebnem, družbenem kot profesionalnem področju in si tako gradijo svojo pot v prihodnost.
 • Predvsem pomembno se nam zdi, da mladi prevzamejo odgovornost za svoj razvoj in da si z našo pomočjo določijo svoje cilje, ki jim bodo sledili.

 

Na drugi strani pa ima prihod mladega – aktivnega in drugačnega (v dobrem pomenu) človeka seveda prednosti tudi za samo organizacijo in mlade, ki se v našem mladinskem centru srečujejo. Izkušnja kot nobena druga. Verjamemo, da stereotipe in diskriminacijo najbolj odpravlja osebna izkušnja, zato želimo to osebno izkušnjo deliti z našo mladino. Hkrati si želimo v ustaljene programe mladinskega centra s prihodom prostovoljca vnesti novosti in sveže ideje – drugačne ideje. S skupnim sodelovanjem želimo ustvariti raznoliko delovno in družabno okolje, ki bo dolgoročno v naš prostor vnesla drugačen pogled na delo z mladimi. Po drugi strani pa želimo s prihodom prostovoljca prav tako promovirati in motivirati mlade za to, da se odločijo za EVS. Želimo kot gostujoča organizacija delovati tudi v smeri pošiljajoče, saj je naš cilj, da se mladi opogumijo, opustijo slovensko zapečkarstvo in se odpravijo novim izkušnjam naproti.

 

Kaj bo naša organizacija pridobila z vključitvijo EVS prostovoljcev?

 

 • Priložnost za naše prostovoljce za opravljanje mednarodnega prostovoljnega dela;
 • Obogatitev naših mladostnikov z vrlinami, ki jih imajo EVS prostovoljci;
 • Zunanji vpogled v delo organizacije (vrednotenje našega dela);
 • Izmenjava izkušenj in primeri dobre prakse pri delu z mladimi;
 • Razvijati nove ideje pri delu v organizaciji;
 • Širiti naše znanje in metode dela;
 • Dajati mladim nove možnosti pridobivanja življenjskih izkušenj in vseživljenjskega učenja
 • Spodbujati mobilnost mladih in njihovo odprtost za nabiranje relevantnih kompetenc na evropskem in svetovnem nivoju;
 • Čisto praktično; izkušnja sobivanja s tujcem in možnost uporabe tujega jezika

 

Kaj bo z vključitvijo v EVS pridobila lokalna skupnost?

 

Vsak EVS prostovoljec bo na Rakovniku, kjer je lociran mladinski center, v stiku z lokalnimi prebivalci in se bo vključeval v njihove aktivnosti; s svojimi aktivnostmi (med drugim tudi predstavitev EVS) bodo:

 

 • preko njega bodo spoznali del sveta iz katerega prihaja
 • imeli bodo vpogled v možnosti in prednosti mednarodnega udejstvovanja
 • videli izkušnjo evropske mobilnosti in bili k temu spodbujeni tudi sami

 

Posledično upamo, da se bodo mladi prebivalci lokalne skupnosti s to izkušnjo lažje odločili za udeležbo na projektih ERASMUS +.

 

Kaj pa prostovoljec?

 

 • Deležen bo usposabljanj, ki jih imamo v naši organizaciji za vse prostovoljce.
 • Spoznal se bo s slovenskimi prostovoljci in se z njimi povezoval tako formalno kot neformalno.
 • Udeleževal se bo treningov EVS za prostovoljce
 • Učil se bo specifičnih metod dela z mladimi v naši organizaciji
 • Spoznaval socialne, kulturne in druge vidike življenja v Sloveniji,
 • Učil slovenskega jezika in seznanjal druge s svojim maternim jezikom,
 • Izmenjaval znanje, izkušnje ter kulturne značilnosti (neformalno učenje)
 • Nabiral osebne kompetence skozi udeležbo in izvedbo različnih projektih (gleda na interes)
 • Dobil izkušnjo življenja v raznolikem in odprtem mladinskem centru Rakovnik